نمایش 1–12 از 22 نتیجه

رنگ اکریلیک وستا حجم 250 میل (کد 11 تا 43)

100,000 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا حجم 250 میل (کد 1 تا 10)

100,000 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا حجم 1000 میل

275,000 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا حجم 75 میل متالیک

57,500 تومان

Vesta Acrylic Metalic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا 75 میل (شماره 37 تا 50)

45,000 تومان

(37-50) Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا 75 میل (شماره 11 تا 30)

45,000 تومان

(11-30) Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا 75 میل (شماره 1 تا 10)

45,000 تومان

(1-10) Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا کد rose violet 62 حجم 75 میل

57,500 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا کد cyan green 64 حجم 75 میل

57,500 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا کد cupreous brown 65 حجم 75 میل

57,500 تومان

Vesta Fluorescent Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا کد bronze 66 حجم 75 میل

57,500 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح

رنگ اکریلیک وستا کد fuscous brown 67 حجم 75 میل

57,500 تومان

Vesta Acrylic Colour

 • ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسب
 • غلظت بالای رنگ
 • سرعت خشک شدن بالا و بدون بو ن
 • درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند
 • درنتیجه بسیار عمر بالایی دارند
 • قابل شستشو
 • سرعت خشک شدن بالا
 • سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب
 • انعطاف‌پذیر و قابل اجرا بر روی تمام سطوح